ONKO ENERGIATODISTUS PAKOLLINEN?

 

 

"Energiatodistus on pakollinen myytäessä tai vuokrattaessa rakennusta tai rakennuksen osaa"
 

 

Laki rakennuksen energiatodistuksesta pohjautuu Euroopan parlamentin ja neuvoston rakennusten energiatehokkuus-direktiiveihin (2002 ja 2010), joiden tavoitteena on rakennusten energiatehokkuuden parantaminen sekä ilmaston ja ympäristön suojelu.

 

Energiatodistus on ollut käytössä uudisrakentamisessa vuodesta 2008. Vuonna 2009 energiatodistus tuli pakolliseksi myynti- ja vuokraustilanteissa suurissa rakennuksissa sekä uusissa pientaloissa. Tämän jälkeen energiatodistuslaki on sisältänyt erimittaisia siirtymäaikoja velvoitteiden kohdistumisessa erilaisille rakennuksille. Esimerkiksi ennen vuotta 1980 rakennetuille pientaloille energiatodistus on tarvittu myynnin ja vuokrauksen yhteydessä vasta 1.7.2017 alkaen.

 

Tällä hetkellä siirtymäaikoja ei ole enää käytössä, ja todistus tarvitaan aina uudisrakentamisessa sekä myynti- ja vuokraustilanteissa. Ainoastaan energiatodistuslain poikkeuslistan mukaiset rakennukset on vapautettu energiatodistuksen hankkimisesta. Nämä ovat:

 

 

rakennus, jonka kerrosala on alle 50 neliömetriä;

 

loma-asumiseen tarkoitettuun asuinrakennus, jota ei käytetä majoituselinkeinon harjoittamiseen;

 

määräajan paikallaan pysytettävä tai tilapäinen rakennus, jonka käyttöaika on enintään kaksi vuotta;

 

teollisuus- ja korjaamorakennus;

 

muuhun kuin asuinkäyttöön tarkoitettumaatilarakennus, jossa energiantarve on vähäinen tai jota käytetään alalla, jota koskee kansallinen alakohtainen energiatehokkuussopimus;

 

rakennus, jota käytetään hartauden harjoittamiseen ja uskonnolliseen toimintaan;

 

rakennus, jota suojellaan rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain (498/2010), kaavassa annetun suojelumääräyksen tai maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelemisesta tehdyn yleissopimuksen (SopS 19/1987) mukaiseen maailmanperintöluetteloon hyväksymisen nojalla osana määrättyä ympäristöä tai sen erityisten arkkitehtonisten tai historiallisten ansioiden vuoksi siltä osin, kuin sen luonne tai ulkonäkö muuttuisi energiatehokkuutta koskevien vähimmäisvaatimusten noudattamisen vuoksi tavalla, jota ei voida hyväksyä. Energiatodistuksen laatiminen ei muuta rakennuksen luonnetta tai ulkonäköä, joten energiatodistus laaditaan yleisesti ottaen myös suojelluille rakennuksille. Suojelupäätös vaikuttaa energiatodistuksessa annettaviin suosituksiin energiatehokkuuden parantamisesta.

 

sellainen puolustushallinnon käytössä oleva rakennus, johon tai jonka käyttöön liittyy salassa pidettävää tietoa.